Privaatsustingimused

Käesolevates andmekaitsetingimustes kirjeldatakse, kuidas ja mis eesmärkidel me Teie isikuandeid töötleme. Ühtlasi selgitatakse käesolevas teatises Teie õigusi seoses isikuandmete töötlemisega.

Isikuandmete töötlemine

Veebipoe www.harakalooming.ee isikuandmete vastutav töötleja on OÜ Pica (registrikood 12874282) asukohaga Nõgikikka 11-2, Tallinn, 13516, tel 5153393, e-kiri: pica@email.ee.

Milliseid isikuandmeid me töötleme

– kauba kohaletoimetamise aadress; – pangakonto number; – kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu); – klienditoe andmed. – põhiandmed: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

Teie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Teie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoninumber, klindi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise isiku kohustuse täitmise eesmärgil (raamatupidamine, tarbijavaidluste lahendamine jms).

Kellele isikuandmeid avaldame

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoe ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks. Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse andmete volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.” Võime avaldada andmeid ametiasutustele, kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest.

Turvalisus, andmete ligipääs ja kui kaua me neid säilitame

Isikuandmeid hoitakse Zone serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes oma tööülesannetest tulenevalt peavad töötlema andmesubjektide andmeid selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötajatele (näiteks transporditeenuse pakkuja, makselahenduste pakkuja, andmemajutus )toimub veebipoe ja volitaud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohase kaitsemeetmed. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul, kui need andmed on vajalikud säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui ost on veebipoes sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat, kui õigusaktidega ei nõuta teisiti. Maksete ja tarbijavaidlustega seonduvaid isikuandmeid säilitatakse nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Millised õigused on Teil kui andmesubjektil

Andmesubjektina on Teil õigus taotleda juurdepääsu registrisse kogutud Teid puudutavatele isikuandmetele ning Teil on õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist klienditoe vahendusel. Teil on samuti õigus võtta tagasi või muuta oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut olukordades, kus töötlemine põhineb Teie nõusolekul, teavitades sellest kliendituge e-posti teel. Andmesubjektina on Teil õigus, vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele (EU 2016/679) esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele või piirata isikuandmete töötlemist. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem, kui kuu aja jooksul ning täpsustatakse andmete kustutamise perioodi.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi kasutatakse otseturustusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sh otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Kellega Te peaksite ühendust võtma

Kõik käesolevate andmekaitsetingimustega seotud taotlused ja nõuded tuleb esitada järgmisel e-posti aadressil: pica@email.ee Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee)

Käesolevate andmekaitsetingimuste võimalikud muudatused

Juhul kui peaksime käesolevaid andmekaitsetingimusi muutma, lisame meie veebisaidile muudetud andmekaitsetingimused koos viitega muudatuse jõustumise kuupäevale. Soovitame Teil aeg-ajalt andmekaitsetingimusi üle vaadata, et olla kursis võimalike tehtud muudatustega.

Privaatsustingimusi uuendati viimati 12.02.2021